• 1

  From Perkuno Aleja@TALAMASC/PERKUNAS to SMM on Sunday, February 11, 2001 12:23:00
  0:Oigcv
  1:Oigcv
  2:16,0=+00
  3:Javldw+&Miwjpeio`
  4:MT.1547
  5:10325
  6:89:;<
  7:HSEH
  A:
  B:
  C:
  D:
  E:
  F:M*
  G:1
  H:ff
  I:1
  J:ff
  K:2
  L:ff
  M:2
  N:ff
  O:b0
  P:6e
  Q:dc
  R:49
  S:3f
  T:4f
  U:1
  V:64
  W:51
  X:ffffffff
  Y:1
  Z:2710
  !:3a86f4b9
  *0LAWGWMFJ
  0004 ffff 0002 ffff 0008 ffff 0004 ffff 0001 ffff 0002 ffff 0002 ffff
  0002 ffff 0002 ffff 0002 ffff 0002 ffff 0002 ffff 0002 ffff 0002 ffff
  0002 ffff 0002 ffff 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  *1@PSGDV
  8000 ffff 8000 ffff 0004 ffff 0008 ffff 2110 ffff 0022 ffff 0004 ffff
  2000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

  --- SMM2SMB v2.01
  ■ Synchronet ■ Perkunas BBS in Kaunas, Lithuania