• федя гyбин

  From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Elena Novikova on Thursday, May 12, 2005 22:39:12
  Åp¿óÑΓ Elena!

  12 ǻp 05 20:37, Elena Novikova -> Andrey Sharapov:

  á ΓÑ»Ñp∞, óßÑ ñpyª¡«, ߬áªÑ¼: »p«Θá⌐, ΣÑñÑ¡∞¬á ! ßΓápá⌐ß∩ ¡Ñ
  »«½yτáΓ∞, ó Φ¬«½Ñ, »½«σ¿σ «µÑ¡«¬, ¡Ñ ñpyª¿ ß ¡Ñσ«p«Φ¿¼¿
  ¼á½∞τ¿¬á¼¿ ¿ ß½yΦá⌐ß∩ ¼á¼y.
  îδ ½yτΦÑ ß¬áªÑ¼, τΓ«íδ Γδ Φѽ ó ßΓ«p«¡y σy∩!
  ò«τÑΦ∞ »«óΓ«p¿Γ∞ ßyñ∞íy âyí¿¡á ?

  «¡ øΓ«ú« ß ¡ÑΓÑp»Ñ¡∞Ѽ ªñÑΓ, Γ«½∞¬« ó«Γ ߬áºáΓ∞ ßΓÑß¡∩Γß∩. ;)

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)