• ! y 䨥⠠!

  From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to All on Saturday, June 18, 2005 23:57:12
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))

  /Orly/

  np: Marilyn Manson - Diary Of A Dope Fiend

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 22, 2005 01:00:00
  Åp¿óÑΓ Olga!

  18 êε¡ 05 22:57, Olga Moskvicheva -> All:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))

  28 - »pÑñºáΘ¿Γá! =((((((

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 22, 2005 23:08:39
  Åα¿óÑΓ¿¬ Olga!

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))

  î«¿ »«ºñαáó½Ñ¡¿∩, ¼«½«ñѵ... Ç ¡á ¬«ú« Γδ πτ¿Φ∞ß∩, Ñß½¿ ¡Ñ ßѬαÑΓ.

  Å«¬áΓ¿¬ Olga!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Thursday, June 23, 2005 00:40:44
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  22 êε¡ 05 00:00, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  28 - »pÑñºáΘ¿Γá! =((((((

  Hy τΓ« y óáß óß± Γᬠñ«½ú«!

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Bashkirov Sergey on Thursday, June 23, 2005 03:00:17
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  22 êε¡ 05 22:08, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  î«¿ »«ºñpáó½Ñ¡¿∩, ¼«½«ñѵ... Ç ¡á ¬«ú« Γδ yτ¿Φ∞ß∩, Ñß½¿ ¡Ñ ßѬpÑΓ.

  ÆÑ»Ñp∞ ∩ ΓÑσ¡¿¬ »« ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿ "éδτ¿ß½¿Γѽ∞¡δÑ ¼áΦ¿¡δ, ¬«¼»½Ñ¬ßδ, ß¿ßΓÑ¼δ ¿ ßÑΓ¿". :)

  /Orly/

  np: Marilyn Manson - Prelude (The Family Trip)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Thursday, June 23, 2005 03:16:53
  Åp¿óÑΓ Olga!

  22 êε¡ 05 23:40, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  28 - »pÑñºáΘ¿Γá! =((((((
  Hy τΓ« y óáß óß± Γᬠñ«½ú«!

  «¡¿ y ¡áß ¼«««ß¬«««ó߬¿¿¿¿Ñ Γ«««pppp¼¼¼«ºººááá... 8-à

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Olga Moskvicheva on Thursday, June 23, 2005 12:17:56
  Åα¿óÑΓ¿¬ Olga!


  ÆÑ»Ñp∞ ∩ ΓÑσ¡¿¬ »« ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿ "éδτ¿ß½¿Γѽ∞¡δÑ ¼áΦ¿¡δ, ¬«¼»½Ñ¬ßδ,
  ß¿ßΓÑ¼δ ¿ ßÑΓ¿". :)

  ¡áΦ½á πªÑ ¼ÑßΓ« αáí«Γδ, ¿½¿ ÑΘ± ¡ÑΓ?

  í½¿¡, ¡áóÑα¡« ¿¡ΓÑαÑß¡á∩ αáí«Γá, ∩ ó«Γ αáí«Γáε ß¿ßáñ¼¿¡«¼ ó Σ¿α¼Ñ, á πτπß∞ ¡á »α«úαá¼¼¿ßΓá, σαÑ`¡«óá ºá¬«¡«¼Ñα¡«ßΓ∞, πτ¿Φß∩ ¡á «ñ¡π ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ∞, á áαíÑ⌐ΓÑ¡ »« ñαπú«⌐ ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿.

  Ç Γδ »α«úαá¼¼¿απÑΦ∞?àß½¿ ñá, ¡á ߬«½∞¬¿σ ∩ºδ¬áσ?àß½¿ ¡ÑΓ, óß± αáó¡« ¡á ߬«½∞¬¿σ.

  êºó¿¡¿, τΓ« Γᬠ¡áíα«ß¿½ß∩ ¡á ΓÑí∩, «σ«Γ« »«ú«ó«α¿Γ∞, Γδ ¡Ñ »α«Γ¿ó?


  Å«¬áΓ¿¬ Olga!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Victor Sapojnikov@2:5012/2.464 to Olga Moskvicheva on Thursday, June 23, 2005 16:08:23
  [√] Åα¿óÑΓ, ¬á¬ ª¿º¡∞, Olga ?

  18 êε¡∩ 2005 ú«ñá Γδ »¿ßá½(á) ¬ All:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))

  ¿»«σπ⌐

  [√] Å«¬á, Olga, ßτáßΓ½¿ó«ú« ΓÑíÑ ¬«¡¡Ñ¬Γá ! ...
  --- GoldED+/W32 1.1.4.7, FastFTN v1.56
  * Origin: Windows: ¡«óδ⌐ yp«óÑ¡∞ ¿¡ΓÑpá¬Γ¿ó¡«⌐ øp«Γ¿¬¿. (2:5012/2.464)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Thursday, June 23, 2005 13:51:48
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  23 êε¡ 05 02:16, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  Hy τΓ« y óáß óß± Γᬠñ«½ú«!
  «¡¿ y ¡áß ¼«««ß¬«««ó߬¿¿¿¿Ñ Γ«««pppp¼¼¼«ºººááá... 8-à

  Ç Γ« íδ ó¼ÑßΓÑ yªÑ ñáó¡« ñÑí«Φ yßΓpá¿ó὿.
  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Victor Sapojnikov on Friday, June 24, 2005 00:29:33
  Åp¿óÑΓ Victor!

  23 êε¡ 05 15:08, Victor Sapojnikov -> Olga Moskvicheva:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  ¿»«σy⌐

  µδµ. =8-à

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Friday, June 24, 2005 00:33:53
  Åp¿óÑΓ Olga!

  23 êε¡ 05 12:51, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  Hy τΓ« y óáß óß± Γᬠñ«½ú«!
  «¡¿ y ¡áß ¼«««ß¬«««ó߬¿¿¿¿Ñ Γ«««pppp¼¼¼«ºººááá... 8-à
  Ç Γ« íδ ó¼ÑßΓÑ yªÑ ñáó¡« ñÑí«Φ yßΓpá¿ó὿.

  ñá, ßÑú«ñ¡∩ óß∩¬¿Ñ ßΓpáßΓ¿ ¼«pñáßΓ¿ »p« »pÑñºáΘ¿Γy páß߬áºδó὿.... »«½ ¿¡ßΓ¿ΓyΓá ó ßΓpáσÑ, ñpyúá∩ »«½«ó¿¡á ó ¿ßΓÑp¿¬Ñ. =)

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Bashkirov Sergey on Friday, June 24, 2005 01:25:24
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  23 êε¡ 05 11:17, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  ÆÑ»Ñp∞ ∩ ΓÑσ¡¿¬ »« ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿ "éδτ¿ß½¿Γѽ∞¡δÑ ¼áΦ¿¡δ,
  ¬«¼»½Ñ¬ßδ, ß¿ßΓÑ¼δ ¿ ßÑΓ¿". :)
  ¡áΦ½á yªÑ ¼ÑßΓ« páí«Γδ, ¿½¿ ÑΘ± ¡ÑΓ?

  àΘ± ¡Ñ ¡áΦ½á, íyñy ¿ß¬áΓ∞.

  í½¿¡, ¡áóÑp¡« ¿¡ΓÑpÑß¡á∩ páí«Γá, ∩ ó«Γ páí«Γáε ß¿ßáñ¼¿¡«¼ ó Σ¿p¼Ñ, á
  yτyß∞ ¡á »p«úpá¼¼¿ßΓá, σpÑ`¡«óá ºá¬«¡«¼Ñp¡«ßΓ∞, yτ¿Φß∩ ¡á «ñ¡y ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ∞, á ápíÑ⌐ΓÑ¡ »« ñpyú«⌐ ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿.

  ƒ páí«Γá½á ½áí«pá¡Γ«¼ ¡á éû ¬«½½Ññªá, »«Γ«¼ »ÑpѼÑßΓ¿½áß∞ ¡á ßѬpÑΓáp∩ yτÑí¡«⌐ τáßΓ¿. ÆÑ»Ñp∞ ¡Ñº¡áε ñáªÑ ¬Ñ¼ íyñy. :)

  Ç Γδ »p«úpá¼¼¿pyÑΦ∞?àß½¿ ñá, ¡á ߬«½∞¬¿σ ∩ºδ¬áσ?àß½¿ ¡ÑΓ, óß± páó¡«
  ¡á
  ߬«½∞¬¿σ.

  Åp«úpá¼¼¿p«óáΓ∞ ¼«ª¡« ߬áºáΓ∞ ó««íΘÑ ¡Ñ y¼Ñε. :))
  Æ«½∞¬« Ñß½¿ ActionScript ó« Σ½øΦÑ. :_))

  êºó¿¡¿, τΓ« Γᬠ¡áíp«ß¿½ß∩ ¡á ΓÑí∩, «σ«Γ« »«ú«ó«p¿Γ∞, Γδ ¡Ñ »p«Γ¿ó?

  è«¡Ñτ¡« ¡Ñ »p«Γ¿ó!

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Victor Sapojnikov on Friday, June 24, 2005 01:28:10
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  23 êε¡ 05 15:08, Victor Sapojnikov -> Olga Moskvicheva:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  ¿»«σy⌐

  äypᬠΓδ!

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Monday, June 27, 2005 01:32:21
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  23 êε¡ 05 23:33, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  Ç Γ« íδ ó¼ÑßΓÑ yªÑ ñáó¡« ñÑí«Φ yßΓpá¿ó὿.
  ñá, ßÑú«ñ¡∩ óß∩¬¿Ñ ßΓpáßΓ¿ ¼«pñáßΓ¿ »p« »pÑñºáΘ¿Γy páß߬áºδó὿....
  »«½ ¿¡ßΓ¿ΓyΓá ó ßΓpáσÑ, ñpyúá∩ »«½«ó¿¡á ó ¿ßΓÑp¿¬Ñ. =)

  ¥σσσ, á ∩ íδ ÑΘ± páº ß yñ«ó«½∞ßΓó¿Ñ¼ ºáΘ¿Γ¿½áß∞... »«Γ«¼y τΓ« ß ƒ¡«¼ ºáΘ¿Θá½áß∞. ;~-)

  ü½¿¡, øΓ« ¡áñ« ªÑ í佫 Γᬠó½εí¿Γ∞ß∩.... 8~~~~~~~~~~~~`-(

  éß±! H¿¬Γ« ¼¡Ñ ¡Ñ ¡yªÑ¡ ¬p«¼Ñ ¡Ñú«! :(((

  â½∩ªy ¡á Σ«Γ¬y úñÑ ¼δ ß ¡¿¼,¿ pδñáε. :)

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Monday, June 27, 2005 01:35:48
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  23 êε¡ 05 23:29, Julia Marozova -> Victor Sapojnikov:

  ¿»«σy⌐
  µδµ. =8-à

  Há Γyíyß Ñú« ¡áΓ∩¡yΓ∞! :)

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Olga Moskvicheva on Monday, June 27, 2005 23:36:13
  Åα¿óÑΓ Olga!


  ¡á «ñ¡y ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ∞, á ápíÑ⌐ΓÑ¡ »« ñpyú«⌐ ߻ѵ¿á½∞¡«ßΓ¿.

  ƒ páí«Γá½á ½áí«pá¡Γ«¼ ¡á éû ¬«½½Ññªá, »«Γ«¼ »ÑpѼÑßΓ¿½áß∞ ¡á ßѬpÑΓáp∩ yτÑí¡«⌐ τáßΓ¿. ÆÑ»Ñp∞ ¡Ñº¡áε ñáªÑ ¬Ñ¼ íyñy. :)

  á ¬á¬ ¡á ßτ±Γ »«½πτÑ¡¡«⌐ »α«ΣÑßß¿¿, ¼¡Ñ ¬áªÑΓß∩ øΓ« ¬πñá ¿¡ΓÑαÑß¡ÑÑ...

  Åp«úpá¼¼¿p«óáΓ∞ ¼«ª¡« ߬áºáΓ∞ ó««íΘÑ ¡Ñ y¼Ñε. :))
  Æ«½∞¬« Ñß½¿ ActionScript ó« Σ½øΦÑ. :_))

  ÑßΓ∞ ¬á¬¿Ñ ¡¿íπñ∞ Γó«αÑ¡¿∩, »«ß¼«ΓαÑΓ∞?

  è«¡Ñτ¡« ¡Ñ »p«Γ¿ó!

  øΓ« «τÑ¡∞ σ«α«Φ«, ß¼«Γα¿, ñá⌐ Γ«½∞¬« ó«½ε, ΦπΓ¬á, è ¡Ñº¡á¬«¼δ¼ ½¿τ¡« ½εñ∩¼ ∩ óßÑúñá «Γ¡«Φπß∞ ß πóáªÑ¡¿Ñ¼.
  èßΓáΓ¿, º¡áÑΦ∞ ¬á¬«⌐ ¡¿Γ∞ ∩ºδ¬ ∩ºδ¬«ó«⌐, ¿ ¡Ñ º¡áÑΦ∞ úñÑ ¼«ª¡« ñ«íδΓ∞ ß½«óáα∞ »« ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñαá¡Γ«, «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδπτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«, áΦ αáß»¿αáÑΓ.

  Å«¬á Olga!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Monday, June 27, 2005 03:34:14
  Åp¿óÑΓ Olga!

  27 êε¡ 05 00:32, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  Ç Γ« íδ ó¼ÑßΓÑ yªÑ ñáó¡« ñÑí«Φ yßΓpá¿ó὿.
  ñá, ßÑú«ñ¡∩ óß∩¬¿Ñ ßΓpáßΓ¿ ¼«pñáßΓ¿ »p« »pÑñºáΘ¿Γy
  páß߬áºδó὿.... »«½ ¿¡ßΓ¿ΓyΓá ó ßΓpáσÑ, ñpyúá∩ »«½«ó¿¡á ó
  ¿ßΓÑp¿¬Ñ. =)
  ¥σσσ, á ∩ íδ ÑΘ± páº ß yñ«ó«½∞ßΓó¿Ñ¼ ºáΘ¿Γ¿½áß∞... »«Γ«¼y τΓ« ß ƒ¡«¼ ºáΘ¿Θá½áß∞. ;~-)

  ¼¡Ñ ¡Ñ »«¡páó¿½ß∩, p«ªá ¬á¬ p«ªá... ¡¿τÑú« «ß«íÑ¡¡«ú«.

  ü½¿¡, øΓ« ¡áñ« ªÑ í佫 Γᬠó½εí¿Γ∞ß∩.... 8~~~~~~~~~~~~`-(

  ß»¿ß¬¿ »«¡∩Γß∩. =))

  éß±! H¿¬Γ« ¼¡Ñ ¡Ñ ¡yªÑ¡ ¬p«¼Ñ ¡Ñú«! :(((

  ¡á ßΓÑ¡¬y »«óÑß∞. ;)

  â½∩ªy ¡á Σ«Γ¬y úñÑ ¼δ ß ¡¿¼,¿ pδñáε. :)

  í὿¡, ¿ óÑñp« »«ñ ßΓ«½ ßΓáó¿Γ∞ ¡áñá.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Monday, June 27, 2005 03:35:51
  Åp¿óÑΓ Olga!

  27 êε¡ 05 00:35, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  ¿»«σy⌐
  µδµ. =8-à
  Há Γyíyß Ñú« ¡áΓ∩¡yΓ∞! :)

  Γᬠ¿ «ßΓáó¿Γ∞.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From victor sapojnikov@2:5012/2.464 to Olga Moskvicheva on Tuesday, June 28, 2005 17:57:03
  [√] Åα¿óÑΓ, ¬á¬ ª¿º¡∞, Olga ?

  23 êε¡∩ 2005 ú«ñá Γδ »¿ßá½(á) ¬ ¼¡Ñ:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  ¿»«σy⌐
  äypᬠΓδ!

  »áτ¿¼π?

  [√] Å«¬á, Olga, ßτáßΓ½¿ó«ú« ΓÑíÑ ¬«¡¡Ñ¬Γá ! ...
  --- GoldED+/W32 1.1.4.7, FastFTN v1.56
  * Origin: ê¿ßyß ¿º¼Ñ¡¿½ Γó«ε ª¿º¡∞. æ«σpá¡¿Γ∞? (äá/HÑΓ) (2:5012/2.464)
 • From victor sapojnikov@2:5012/2.464 to Julia Marozova on Tuesday, June 28, 2005 17:59:49
  [√] Åα¿óÑΓ, ¬á¬ ª¿º¡∞, Julia ?

  23 êε¡∩ 2005 ú«ñá Γδ »¿ßá½(á) ¬ ¼¡Ñ:

  æáíª!
  ƒ ºáΘ¿Γ¿½á ñ¿»½«¼!!! :)))
  ¿»«σy⌐
  µδµ. =8-à

  «¬Ñ⌐

  [√] Å«¬á, Julia, ßτáßΓ½¿ó«ú« ΓÑíÑ ¬«¡¡Ñ¬Γá ! ...
  --- GoldED+/W32 1.1.4.7, FastFTN v1.56
  * Origin: ü«ú«¼áΓÑp∞.ico (2:5012/2.464)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Bashkirov Sergey on Tuesday, June 28, 2005 04:45:48
  Åp¿óÑΓ Bashkirov!

  27 êε¡ 05 22:36, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  øΓ« «τÑ¡∞ σ«p«Φ«, ß¼«Γp¿, ñá⌐ Γ«½∞¬« ó«½ε, ΦyΓ¬á, è ¡Ñº¡á¬«¼δ¼ ½¿τ¡«
  ½εñ∩¼ ∩ óßÑúñá «Γ¡«Φyß∞ ß yóáªÑ¡¿Ñ¼. èßΓáΓ¿, º¡áÑΦ∞ ¬á¬«⌐ ¡¿Γ∞ ∩ºδ¬ ∩ºδ¬«ó«⌐, ¿ ¡Ñ º¡áÑΦ∞ úñÑ ¼«ª¡« ñ«íδΓ∞ ß½«óáp∞ »« ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñpá¡Γ«, «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδyτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«, áΦ páß»¿páÑΓ.

  ºáτѼ ΓÑíÑ ßÑ⌐ ∩ºδ¬? =)

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Bashkirov Sergey on Tuesday, June 28, 2005 14:14:21
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  27 êε¡ 05 22:36, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  ßѬpÑΓáp∩ yτÑí¡«⌐ τáßΓ¿. ÆÑ»Ñp∞ ¡Ñº¡áε ñáªÑ ¬Ñ¼ íyñy. :)
  á ¬á¬ ¡á ßτ±Γ »«½yτÑ¡¡«⌐ »p«ΣÑßß¿¿, ¼¡Ñ ¬áªÑΓß∩ øΓ« ¬yñá
  ¿¡ΓÑpÑß¡ÑÑ...

  ô ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞ »p«ΣÑßß¿∩. :)
  Æ«½∞¬« ¡áóp∩ñ ½¿ ∩ »«»áñy ¡á páí«Γy »« »p«ΣÑßß¿¿.

  Åp«úpá¼¼¿p«óáΓ∞ ¼«ª¡« ߬áºáΓ∞ ó««íΘÑ ¡Ñ y¼Ñε. :))
  Æ«½∞¬« Ñß½¿ ActionScript ó« Σ½øΦÑ. :_))
  ÑßΓ∞ ¬á¬¿Ñ ¡¿íyñ∞ Γó«pÑ¡¿∩, »«ß¼«ΓpÑΓ∞?

  àßΓ∞.
  H« «¡¿ ø½Ñ¼Ñ¡Γáp¡δÑ: óß∩¬¿Ñ í∩¬¿ ß ºáúpyº¬«⌐ ΓѬßΓá ¿º ó¡ÑΦ¡Ñú« Σá⌐½á, »p«úpá¼¼¿p«óá¡¿Ñ ΓѬßΓ«óδσ »«½Ñ⌐ ¿Γ.ñ.
  é«Γ ¬«úñá ¬y»½ε ¬¡¿úy »« Σ½øΦy, íyñy ¿ºyτáΓ∞ í«½∞ΦÑ.

  è«¡Ñτ¡« ¡Ñ »p«Γ¿ó!
  øΓ« «τÑ¡∞ σ«p«Φ«, ß¼«Γp¿, ñá⌐ Γ«½∞¬« ó«½ε, ΦyΓ¬á, è ¡Ñº¡á¬«¼δ¼ ½¿τ¡«
  ½εñ∩¼ ∩ óßÑúñá «Γ¡«Φyß∞ ß yóáªÑ¡¿Ñ¼. èßΓáΓ¿, º¡áÑΦ∞ ¬á¬«⌐ ¡¿Γ∞ ∩ºδ¬ ∩ºδ¬«ó«⌐,

  ƒºδ¬ y ¼Ñ¡∩ pyß߬¿⌐ ¿ á¡ú½¿⌐߬¿⌐, »δΓá½áß∞ ¿ºyτáΓ∞ ¡Ñ¼Ñµ¿⌐, »p¿τѼ «τÑ¡∞ yß»ÑΦ¡«, ¡« »«Γ«¼ »pѬpáΓ¿½á ¿º-ºá ¡ÑσóáΓ¬¿ ópѼѡ¿.

  ¿ ¡Ñ º¡áÑΦ∞ úñÑ ¼«ª¡« ñ«íδΓ∞ ß½«óáp∞ »« ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñpá¡Γ«,
  «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδyτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«, áΦ páß»¿páÑΓ.

  ¥Γ« ßΓápδÑ ∩ºδ¬¿...
  Å«»p«íy⌐ »«¿Θ¿ ó ¿¡ÑΓÑ øΓ¿ ß½«óáp¿.

  /Orly/

  np: Amely - Comrtine d'un autre ete L'ap

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Tuesday, June 28, 2005 14:23:19
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  27 êε¡ 05 02:34, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  ¥σσσ, á ∩ íδ ÑΘ± páº ß yñ«ó«½∞ßΓó¿Ñ¼ ºáΘ¿Γ¿½áß∞... »«Γ«¼y τΓ« ß
  ƒ¡«¼ ºáΘ¿Θá½áß∞. ;~-)
  ¼¡Ñ ¡Ñ »«¡páó¿½ß∩, p«ªá ¬á¬ p«ªá... ¡¿τÑú« «ß«íÑ¡¡«ú«.

  Ç óß± páó¡« ∩ ñ« ¡Ñú« ñ«íÑpyß∞. :)

  ü½¿¡, øΓ« ¡áñ« ªÑ í佫 Γᬠó½εí¿Γ∞ß∩.... 8~~~~~~~~~~~~`-(
  ß»¿ß¬¿ »«¡∩Γß∩. =))

  Ç τΓ« ñѽáΓ∞... »páóñá ¡áñ«½ú« ¡¿¬Γ« ¡Ñ ºáñÑpª¿óáÑΓß∩... ¬p«¼Ñ ∩¡á. %)
  Ä¡ y ¼Ñ¡∩ ß ¼ápΓá. :))

  éß±! H¿¬Γ« ¼¡Ñ ¡Ñ ¡yªÑ¡ ¬p«¼Ñ ¡Ñú«! :(((
  ¡á ßΓÑ¡¬y »«óÑß∞. ;)

  Åp«Γyσ¡ÑΓ, »áσ¡yΓ∞ íyñÑΓ. :)

  â½∩ªy ¡á Σ«Γ¬y úñÑ ¼δ ß ¡¿¼,¿ pδñáε. :)
  í὿¡, ¿ óÑñp« »«ñ ßΓ«½ ßΓáó¿Γ∞ ¡áñá.

  ùΓ« y ¼Ñ¡∩ ºá τÑpΓá Γá¬á∩... Ñß½¿ τΓ« y ¼Ñ¡∩ ß½yτáÑΓß∩ σ«p«ΦÑÑ\»½«σ«Ñ, óßÑ «í øΓ«¼ º¡áεΓ... »«Γ«¼y τΓ« ßá¼á páß߬áºδóáε... :)

  /Orly/

  np: Amely - La dispute

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Tuesday, June 28, 2005 14:26:04
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  27 êε¡ 05 02:35, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  µδµ. =8-à
  Há Γyíyß Ñú« ¡áΓ∩¡yΓ∞! :)
  Γᬠ¿ «ßΓáó¿Γ∞.

  å¿ó«ñÑp¬á! :)

  /Orly/

  np: Amely - J'y suis jamais alle

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to victor sapojnikov on Wednesday, June 29, 2005 01:05:04
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  28 êε¡ 05 16:57, victor sapojnikov -> Olga Moskvicheva:

  äypᬠΓδ!
  »áτ¿¼y?

  Ç Γδ »«ñy¼á⌐.

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 29, 2005 01:12:45
  Åp¿óÑΓ Olga!

  28 êε¡ 05 13:23, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  ¥σσσ, á ∩ íδ ÑΘ± páº ß yñ«ó«½∞ßΓó¿Ñ¼ ºáΘ¿Γ¿½áß∞... »«Γ«¼y τΓ« ß
  ƒ¡«¼ ºáΘ¿Θá½áß∞. ;~-)
  ¼¡Ñ ¡Ñ »«¡páó¿½ß∩, p«ªá ¬á¬ p«ªá... ¡¿τÑú« «ß«íÑ¡¡«ú«.
  Ç óß± páó¡« ∩ ñ« ¡Ñú« ñ«íÑpyß∞. :)

  ¬á¬ Γ«½∞¬« ñ«íÑpÑΦ∞ß∩, ßpáºy ¡Ñ ¿¡ΓÑpÑß¡« ßΓá¡ÑΓ.

  ü½¿¡, øΓ« ¡áñ« ªÑ í佫 Γᬠó½εí¿Γ∞ß∩.... 8~~~~~~~~~~~~`-(
  ß»¿ß¬¿ »«¡∩Γß∩. =))
  Ç τΓ« ñѽáΓ∞... »páóñá ¡áñ«½ú« ¡¿¬Γ« ¡Ñ ºáñÑpª¿óáÑΓß∩... ¬p«¼Ñ ∩¡á. %)
  Ä¡ y ¼Ñ¡∩ ß ¼ápΓá. :))

  Γpyñ¡á∩ ¼¿ΦÑ¡∞. =)))

  éß±! H¿¬Γ« ¼¡Ñ ¡Ñ ¡yªÑ¡ ¬p«¼Ñ ¡Ñú«! :(((
  ¡á ßΓÑ¡¬y »«óÑß∞. ;)
  Åp«Γyσ¡ÑΓ, »áσ¡yΓ∞ íyñÑΓ. :)

  ºáßyΦ¿.

  â½∩ªy ¡á Σ«Γ¬y úñÑ ¼δ ß ¡¿¼,¿ pδñáε. :)
  í὿¡, ¿ óÑñp« »«ñ ßΓ«½ ßΓáó¿Γ∞ ¡áñá.
  ùΓ« y ¼Ñ¡∩ ºá τÑpΓá Γá¬á∩... Ñß½¿ τΓ« y ¼Ñ¡∩ ß½yτáÑΓß∩ σ«p«ΦÑÑ\»½«σ«Ñ,
  óßÑ «í øΓ«¼ º¡áεΓ... »«Γ«¼y τΓ« ßá¼á páß߬áºδóáε... :)

  øΓ« Γó«Ñ ñѽ«.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 29, 2005 01:14:14
  Åp¿óÑΓ Olga!

  28 êε¡ 05 13:26, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  µδµ. =8-à
  Há Γyíyß Ñú« ¡áΓ∩¡yΓ∞! :)
  Γᬠ¿ «ßΓáó¿Γ∞.
  å¿ó«ñÑp¬á! :)

  »p«ßΓ« ßáñ¿ßΓ.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From victor sapojnikov@2:5012/2.464 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 29, 2005 17:19:56
  »α¿óÑΓ.

  28 êε¡∩ 2005 ú«ñá Γδ »¿ßá½(á) ¬ ¼¡Ñ:

  äypᬠΓδ!
  »áτ¿¼y?
  Ç Γδ »«ñy¼á⌐.

  «íΩ∩ß¡¿ΓÑ, «α½¿.

  (µø) úπíÑ¡ Σ±ñáα
  --- [LOH FAMILY] ---
  * Origin: ß»á¼ÑΓ∞ ¡¿σáΓѽ... »α«ßΓá ¿¡Γ¿αÑß¡á... (2:5012/2.464)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Wednesday, June 29, 2005 02:42:57
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  29 êε¡ 05 00:12, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  Ç óß± páó¡« ∩ ñ« ¡Ñú« ñ«íÑpyß∞. :)
  ¬á¬ Γ«½∞¬« ñ«íÑpÑΦ∞ß∩, ßpáºy ¡Ñ ¿¡ΓÑpÑß¡« ßΓá¡ÑΓ.

  HÑÑÑΓ. Ä¡ ñpyú«⌐!

  Ç τΓ« ñѽáΓ∞... »páóñá ¡áñ«½ú« ¡¿¬Γ« ¡Ñ ºáñÑpª¿óáÑΓß∩... ¬p«¼Ñ
  ∩¡á. %) Ä¡ y ¼Ñ¡∩ ß ¼ápΓá. :))
  Γpyñ¡á∩ ¼¿ΦÑ¡∞. =)))

  é Γ«¼-Γ« ¿ ñѽ«.

  Åp«Γyσ¡ÑΓ, »áσ¡yΓ∞ íyñÑΓ. :)
  ºáßyΦ¿.

  îá½Ñ¡∞¬¿⌐ ßΓá¡ÑΓ. :(

  σ«p«ΦÑÑ\»½«σ«Ñ, óßÑ «í øΓ«¼ º¡áεΓ... »«Γ«¼y τΓ« ßá¼á
  páß߬áºδóáε... :)
  øΓ« Γó«Ñ ñѽ«.

  HÑ ¼«úy »«-ñpyú«¼y »p«ßΓ«.

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Wednesday, June 29, 2005 02:44:57
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  29 êε¡ 05 00:14, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  Γᬠ¿ «ßΓáó¿Γ∞.
  å¿ó«ñÑp¬á! :)
  »p«ßΓ« ßáñ¿ßΓ.

  Æδ yªáß¡á! :)

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Olga Moskvicheva on Wednesday, June 29, 2005 22:00:52
  Åα¿óÑΓ Olga!


  ô ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞ »p«ΣÑßß¿∩. :)
  Æ«½∞¬« ¡áóp∩ñ ½¿ ∩ »«»áñy ¡á páí«Γy »« »p«ΣÑßß¿¿.

  ç¡áÑΦ∞, ñѽá⌐ ¬á¬ ∩, ¡Ñ ¼¡«ú« ¡á»«αá, ¡Ñ ¼¡«ú« ¡áú½áßΓ¿ ¿ Γδ ¡á ½εí¿¼«⌐, í½¿º¬«⌐ ¬ Γó«Ñ¼π ßÑαñµπ αáí«ΓÑ.

  àßΓ∞.
  H« «¡¿ ø½Ñ¼Ñ¡Γáp¡δÑ: óß∩¬¿Ñ í∩¬¿ ß ºáúpyº¬«⌐ ΓѬßΓá ¿º ó¡ÑΦ¡Ñú« Σá⌐½á, »p«úpá¼¼¿p«óá¡¿Ñ ΓѬßΓ«óδσ »«½Ñ⌐ ¿Γ.ñ.
  é«Γ ¬«úñá ¬y»½ε ¬¡¿úy »« Σ½øΦy, íyñy ¿ºyτáΓ∞ í«½∞ΦÑ.

  ¼«ªÑΦ∞ ¬¿¡πΓ∞, Ñß½¿ ¡Ñ ½Ñ¡∞, «σ«Γá »«ß¼«ΓαÑΓ∞, ¡¿¬«úñá ¡Ñ »¿ßá½ ó« Σ½ÑΦÑ.


  ƒºδ¬ y ¼Ñ¡∩ pyß߬¿⌐ ¿ á¡ú½¿⌐߬¿⌐, »δΓá½áß∞ ¿ºyτáΓ∞ ¡Ñ¼Ñµ¿⌐, »p¿τѼ
  «τÑ¡∞ yß»ÑΦ¡«, ¡« »«Γ«¼ »pѬpáΓ¿½á ¿º-ºá ¡ÑσóáΓ¬¿ ópѼѡ¿.

  I learn(teach) both English and German, German from school, and English, as has acted(arrived) on the programmer studies. At once I shall tell, German where it is easier than English.
  German doch einfach als English. Wie schreibt, so auch sprecht.  Å«¬á Olga!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Julia Marozova on Wednesday, June 29, 2005 22:11:45
  Åα¿óÑΓ Julia!

  ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñpá¡Γ«, «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδyτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«,
  áΦ páß»¿páÑΓ.

  ºáτѼ ΓÑíÑ ßÑ⌐ ∩ºδ¬? =)

  è«úñá ∩ »«ßΓπ»á½ ó ¼Ññ¿µ¿¡ß¬¿⌐, Γá¼ ¼¡Ñ «¡ ¿ »«¡αáó¿½ß∩ »« »α«¿º¡«ΦÑ¡¿ε ¿ »« ¡á»¿ßá¡¿ε, ¡« ∩ ¡Ñ π߻ѽ óδπτ¿Γ∞ ñáªÑ «ß¡«óδ, óδú¡á½¿, ¡Ñ íπñπ ú«ó«α¿Γ∞ »« τѼπ, ¿ ¡Ñ »α«ß¿, ó«Γ, »α«ßΓ« ¼¡Ñ øΓ« ¿¡ΓÑαÑß¡«.
  ïáΓδ¡∞ ¼¡Ñ «σ«Γá óδπτ¿Γ∞ ¿º-ºá: ¬«úñá ∩ πτ¿½ß∩ ó ¼πºδ¬á½¬Ñ, ¡á ú¿Γáα¿ßΓá, ∩ «Γñáóá½ »αÑñ»«τΓÑ¡¿Ñ ¼πºδ¬á½∞¡«¼π ßΓ¿½ε ¿úαδ ö½á¼Ñ¡¬«, ñá ¿ ßÑ⌐τáß ∩ ΓáΘεß∞ ¬«úñá ¿úαáε ê߻᡿ε, ó«Γ ¿º-ºá øΓ«ú«, ߬áªπ ÑΘ± αẠ¼¡Ñ »α«ßΓ« ¿¡ΓÑαÑß¡« ¿ óß±, ¿ ¡Ñ ¬πñá «Γ øΓ«ú« ¡Ñ ñÑΓ∞ß∩.
  ÉáºóÑ π ΓÑí∩ ¡Ñ í佫 Γᬫú«, τΓ« ΓÑíÑ «τÑ¡∞ ß¿½∞¡« ¿¡ΓÑαÑß¡«, ¡π σ«τÑΓß∩ ΓÑíÑ ßñѽáΓ∞ øΓ«, ¿½¿ óδπτ¿Γ∞, ¼¡Ñ ¬áªÑΓß∩ τΓ« óß± Γᬿ í佫.

  Å«¬á Julia!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Thursday, June 30, 2005 01:12:29
  Åp¿óÑΓ Olga!

  29 êε¡ 05 01:42, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  Ç óß± páó¡« ∩ ñ« ¡Ñú« ñ«íÑpyß∞. :)
  ¬á¬ Γ«½∞¬« ñ«íÑpÑΦ∞ß∩, ßpáºy ¡Ñ ¿¡ΓÑpÑß¡« ßΓá¡ÑΓ.
  HÑÑÑΓ. Ä¡ ñpyú«⌐!

  ºáßѬáѼ ópѼ∩, ¼á¬ß¿¼y¼ »«½ú«ñá.

  Ç τΓ« ñѽáΓ∞... »páóñá ¡áñ«½ú« ¡¿¬Γ« ¡Ñ ºáñÑpª¿óáÑΓß∩... ¬p«¼Ñ
  ∩¡á. %) Ä¡ y ¼Ñ¡∩ ß ¼ápΓá. :))
  Γpyñ¡á∩ ¼¿ΦÑ¡∞. =)))
  é Γ«¼-Γ« ¿ ñѽ«.

  ¡Ñ »½«σ«⌐ Σ¿½∞¼á¬ íδ½. ;)

  Åp«Γyσ¡ÑΓ, »áσ¡yΓ∞ íyñÑΓ. :)
  ºáßyΦ¿.
  îá½Ñ¡∞¬¿⌐ ßΓá¡ÑΓ. :(

  ó ¼áΦ¿¡y »«óÑß∞.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Thursday, June 30, 2005 01:13:54
  Åp¿óÑΓ Olga!

  29 êε¡ 05 01:44, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  Γᬠ¿ «ßΓáó¿Γ∞.
  å¿ó«ñÑp¬á! :)
  »p«ßΓ« ßáñ¿ßΓ.
  Æδ yªáß¡á! :)

  ¿ Γδ ß« ¼¡«⌐ yª« 7-«⌐ ú«ñ ñpyª¿Φ∞....

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to victor sapojnikov on Thursday, June 30, 2005 01:16:13
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  29 êε¡ 05 16:19, victor sapojnikov -> Olga Moskvicheva:

  »áτ¿¼y?
  Ç Γδ »«ñy¼á⌐.
  «íΩ∩ß¡¿ΓÑ, «p½¿.

  齫¼.

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Bashkirov Sergey on Thursday, June 30, 2005 17:14:51
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  29 êε¡ 05 21:00, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  Æ«½∞¬« ¡áóp∩ñ ½¿ ∩ »«»áñy ¡á páí«Γy »« »p«ΣÑßß¿¿.
  ç¡áÑΦ∞, ñѽá⌐ ¬á¬ ∩, ¡Ñ ¼¡«ú« ¡á»«pá, ¡Ñ ¼¡«ú« ¡áú½áßΓ¿ ¿ Γδ ¡á
  ½εí¿¼«⌐, í½¿º¬«⌐ ¬ Γó«Ñ¼y ßÑpñµy páí«ΓÑ.

  é«Γ ¿¼Ñ¡¡«. üyñy ¿ß¬áΓ∞. éß± páó¡« ∩ ¡Ñ íyñy páí«ΓáΓ∞ Γá¼, úñÑ ¼¡Ñ ¡Ñ »«¡páó¿Γß∩.
  àΘ± íδ ó ñpyú«⌐ ßΣÑpÑ ¡áú½«ßΓ¿ »«¡áípáΓ∞ß∩... %)

  Σá⌐½á, »p«úpá¼¼¿p«óá¡¿Ñ ΓѬßΓ«óδσ »«½Ñ⌐ ¿Γ.ñ. é«Γ ¬«úñá ¬y»½ε
  ¬¡¿úy »« Σ½øΦy, íyñy ¿ºyτáΓ∞ í«½∞ΦÑ.
  ¼«ªÑΦ∞ ¬¿¡yΓ∞, Ñß½¿ ¡Ñ ½Ñ¡∞, «σ«Γá »«ß¼«ΓpÑΓ∞, ¡¿¬«úñá ¡Ñ »¿ßá½ ó«
  Σ½ÑΦÑ.

  èyñá ¬¿ñáΓ∞? :)

  ƒºδ¬ y ¼Ñ¡∩ pyß߬¿⌐ ¿ á¡ú½¿⌐߬¿⌐, »δΓá½áß∞ ¿ºyτáΓ∞ ¡Ñ¼Ñµ¿⌐, »p¿τѼ
  «τÑ¡∞ yß»ÑΦ¡«, ¡« »«Γ«¼ »pѬpáΓ¿½á ¿º-ºá ¡ÑσóáΓ¬¿ ópѼѡ¿.
  I learn(teach) both English and German, German from school, and
  English, as has acted(arrived) on the programmer studies. At once I
  shall tell, German where it is easier than English. German doch
  einfach als English. Wie schreibt, so auch sprecht.

  Há á¡ú½¿⌐߬«¼ ∩ »«¡∩½á... ¡Ñ¼Ñµ¬¿⌐ Γ«ªÑ óÑΘ∞, Γ«½∞¬« Ñú« ¡áñ« ¿ºyτ¿Γ∞... ΓѼ í«½ÑÑ, Ñß½¿ Γδ ú«ó«p¿Φ∞, τΓ« «¡ ½ÑúτÑ.

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Bashkirov Sergey on Thursday, June 30, 2005 22:53:52
  Åp¿óÑΓ Bashkirov!

  29 êε¡ 05 21:11, Bashkirov Sergey -> Julia Marozova:

  ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñpá¡Γ«, «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδyτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«,
  áΦ páß»¿páÑΓ.
  ºáτѼ ΓÑíÑ ßÑ⌐ ∩ºδ¬? =)
  è«úñá ∩ »«ßΓy»á½ ó ¼Ññ¿µ¿¡ß¬¿⌐, Γá¼ ¼¡Ñ «¡ ¿ »«¡páó¿½ß∩ »«
  »p«¿º¡«ΦÑ¡¿ε ¿ »« ¡á»¿ßá¡¿ε, ¡« ∩ ¡Ñ y߻ѽ óδyτ¿Γ∞ ñáªÑ «ß¡«óδ,
  óδú¡á½¿, ¡Ñ íyñy ú«ó«p¿Γ∞ »« τѼy, ¿ ¡Ñ »p«ß¿,

  Γᬠ¿ ºá»¿ΦѼ, ¡Ñ¬p«Σ¿½. =)

  ó«Γ, »p«ßΓ« ¼¡Ñ øΓ«
  ¿¡ΓÑpÑß¡«. ïáΓδ¡∞ ¼¡Ñ «σ«Γá óδyτ¿Γ∞ ¿º-ºá: ¬«úñá ∩ yτ¿½ß∩ ó
  ¼yºδ¬á½¬Ñ,
  ¡á ú¿Γáp¿ßΓá, ∩ «Γñáóá½ »pÑñ»«τΓÑ¡¿Ñ ¼yºδ¬á½∞¡«¼y ßΓ¿½ε ¿úpδ ö½á¼Ñ¡¬«,
  ñá ¿ ßÑ⌐τáß ∩ ΓáΘεß∞ ¬«úñá ¿úpáε ê߻᡿ε,

  Γ«ªá ΓáΘyß∞, ¬á¬ yñáΣ »« »áτ¬Ñ ñyßΓá... Γ«½∞¬« ñ«ßΓáΓ∞ øΓ« Γpyñ¡«. =(

  ó«Γ ¿º-ºá øΓ«ú«, ߬áªy ÑΘ±
  pẠ¼¡Ñ »p«ßΓ« ¿¡ΓÑpÑß¡« ¿ óß±, ¿ ¡Ñ ¬yñá «Γ øΓ«ú« ¡Ñ ñÑΓ∞ß∩. ÉáºóÑ
  y ΓÑí∩ ¡Ñ í佫 Γᬫú«, τΓ« ΓÑíÑ «τÑ¡∞ ß¿½∞¡« ¿¡ΓÑpÑß¡«, ¡y σ«τÑΓß∩
  ΓÑíÑ ßñѽáΓ∞ øΓ«, ¿½¿ óδyτ¿Γ∞, ¼¡Ñ ¬áªÑΓß∩ τΓ« óß± Γᬿ í佫.

  ¡ÑΓ, y ¼Ñ¡∩ óßÑúñá ñ½∩ øΓ«ú« íδ½á µÑ½∞.... y ΓÑí∩ Γ«ªá ÑßΓ∞ µÑ½∞, ¿ Γδ ºá ¡Ñ⌐ ß½ÑñyÑΦ∞.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Friday, July 01, 2005 00:18:06
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  30 êε¡ 05 00:12, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  HÑÑÑΓ. Ä¡ ñpyú«⌐!
  ºáßѬáѼ ópѼ∩, ¼á¬ß¿¼y¼ »«½ú«ñá.

  Hy ó«Γ øΓ« «τÑ¡∞ ¼«ªÑΓ íδΓ∞... ;)

  Γpyñ¡á∩ ¼¿ΦÑ¡∞. =)))
  é Γ«¼-Γ« ¿ ñѽ«.
  ¡Ñ »½«σ«⌐ Σ¿½∞¼á¬ íδ½. ;)

  Çúááá, y ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞! :)

  îá½Ñ¡∞¬¿⌐ ßΓá¡ÑΓ. :(
  ó ¼áΦ¿¡y »«óÑß∞.

  %)))))))
  é«Γ øΓ« ΓѼá!

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Friday, July 01, 2005 00:18:52
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  30 êε¡ 05 00:13, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  »p«ßΓ« ßáñ¿ßΓ.
  Æδ yªáß¡á! :)
  ¿ Γδ ß« ¼¡«⌐ yª« 7-«⌐ ú«ñ ñpyª¿Φ∞....

  é«Γ ó¿ñ¿Φ∞, ߬«½∞¬« y ¼Ñ¡∩ ΓÑp»Ñ¡¿∩! =)

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Friday, July 01, 2005 01:08:44
  Åp¿óÑΓ Olga!

  30 êε¡ 05 23:18, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  HÑÑÑΓ. Ä¡ ñpyú«⌐!
  ºáßѬáѼ ópѼ∩, ¼á¬ß¿¼y¼ »«½ú«ñá.
  Hy ó«Γ øΓ« «τÑ¡∞ ¼«ªÑΓ íδΓ∞... ;)

  ó«Γ!

  Γpyñ¡á∩ ¼¿ΦÑ¡∞. =)))
  é Γ«¼-Γ« ¿ ñѽ«.
  ¡Ñ »½«σ«⌐ Σ¿½∞¼á¬ íδ½. ;)
  Çúááá, y ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞! :)

  %)))))))

  îá½Ñ¡∞¬¿⌐ ßΓá¡ÑΓ. :(
  ó ¼áΦ¿¡y »«óÑß∞.
  %)))))))
  é«Γ øΓ« ΓѼá!

  ¡á óÑpÑó«τ¬y, »y߬á⌐ íá½ΓáÑΓß∩.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Friday, July 01, 2005 01:09:45
  Åp¿óÑΓ Olga!

  30 êε¡ 05 23:18, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  »p«ßΓ« ßáñ¿ßΓ.
  Æδ yªáß¡á! :)
  ¿ Γδ ß« ¼¡«⌐ yª« 7-«⌐ ú«ñ ñpyª¿Φ∞....
  é«Γ ó¿ñ¿Φ∞, ߬«½∞¬« y ¼Ñ¡∩ ΓÑp»Ñ¡¿∩! =)

  yΣ! á y ¼Ñ¡∩ ߬«½∞¬«!

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Julia Marozova on Friday, July 01, 2005 10:27:36
  Åα¿óÑΓ Julia!

  ïáΓδ¡¿ ¿ ¥ß»Ñpá¡Γ«, «τÑ¡∞ ¡áñ«, σ«τ¿Γ∞ß∩ óδyτ¿Γ∞, ªÑ½á¡¿∩ »«½¡«,
  áΦ páß»¿páÑΓ.

  ºáτѼ ΓÑíÑ ßÑ⌐ ∩ºδ¬? =)

  è«úñá ∩ »«ßΓπ»á½ ó ¼Ññ¿µ¿¡ß¬¿⌐, Γá¼ ¼¡Ñ «¡ ¿ »«¡αáó¿½ß∩ »« »α«¿º¡«ΦÑ¡¿ε ¿ »« ¡á»¿ßá¡¿ε, ¡« ∩ ¡Ñ π߻ѽ óδπτ¿Γ∞ ñáªÑ «ß¡«óδ, óδú¡á½¿, ¡Ñ íπñπ ú«ó«α¿Γ∞ »« τѼπ, ¿ ¡Ñ »α«ß¿, ó«Γ, »α«ßΓ« ¼¡Ñ øΓ« ¿¡ΓÑαÑß¡«.
  ïáΓδ¡∞ ¼¡Ñ «σ«Γá óδπτ¿Γ∞ ¿º-ºá: ¬«úñá ∩ πτ¿½ß∩ ó ¼πºδ¬á½¬Ñ, ¡á ú¿Γáα¿ßΓá, ∩ «Γñáóá½ »αÑñ»«τΓÑ¡¿Ñ ¼πºδ¬á½∞¡«¼π ßΓ¿½ε ¿úαδ ö½á¼Ñ¡¬«, ñá ¿ ßÑ⌐τáß ∩ ΓáΘεß∞ ¬«úñá ¿úαáε ê߻᡿ε, ó«Γ ¿º-ºá øΓ«ú«, ߬áªπ ÑΘ± αẠ¼¡Ñ »α«ßΓ« ¿¡ΓÑαÑß¡« ¿ óß±, ¿ ¡Ñ ¬πñá «Γ øΓ«ú« ¡Ñ ñÑΓ∞ß∩.
  ÉáºóÑ π ΓÑí∩ ¡Ñ í佫 Γᬫú«, τΓ« ΓÑíÑ «τÑ¡∞ ß¿½∞¡« ¿¡ΓÑαÑß¡«, ¡π σ«τÑΓß∩ ΓÑíÑ ßñѽáΓ∞ øΓ«, ¿½¿ óδπτ¿Γ∞, ¼¡Ñ ¬áªÑΓß∩ τΓ« óß± Γᬿ í佫.

  Å«¬á Julia!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Bashkirov Sergey@2:5012/2.399 to Olga Moskvicheva on Friday, July 01, 2005 10:28:40
  Åα¿óÑΓ Olga!

  é«Γ ¿¼Ñ¡¡«. üyñy ¿ß¬áΓ∞. éß± páó¡« ∩ ¡Ñ íyñy páí«ΓáΓ∞ Γá¼, úñÑ ¼¡Ñ ¡Ñ »«¡páó¿Γß∩.
  àΘ± íδ ó ñpyú«⌐ ßΣÑpÑ ¡áú½«ßΓ¿ »«¡áípáΓ∞ß∩... %)

  ê¡ΓÑαÑß¡« ó ¬á¬«⌐??????????????????????????????????????????????? 8-)

  ¼«ªÑΦ∞ ¬¿¡yΓ∞, Ñß½¿ ¡Ñ ½Ñ¡∞, «σ«Γá »«ß¼«ΓpÑΓ∞, ¡¿¬«úñá ¡Ñ »¿ßá½
  ó« Σ½ÑΦÑ.

  èyñá ¬¿ñáΓ∞? :)

  BS-SC@mail.ru

  I learn(teach) both English and German, German from school, and
  English, as has acted(arrived) on the programmer studies. At once
  I shall tell, German where it is easier than English. German doch
  einfach als English. Wie schreibt, so auch sprecht.

  Há á¡ú½¿⌐߬«¼ ∩ »«¡∩½á... ¡Ñ¼Ñµ¬¿⌐ Γ«ªÑ óÑΘ∞, Γ«½∞¬« Ñú« ¡áñ«
  ¿ºyτ¿Γ∞... ΓѼ í«½ÑÑ, Ñß½¿ Γδ ú«ó«p¿Φ∞, τΓ« «¡ ½ÑúτÑ.

  Γδ óÑñ∞ ¡á ¡Ñ¼Ñµ¬«¼ »«¡∩½á, πªÑ σ«α«Φ«, Γᬠ¼«ªÑΓ íπñѼ »ÑαÑ»¿ßδóáΓ∞ß∩ ¡á ¡Ñ¼Ñµ¬«ó, ¼¡Ñ τΓ« íδ ñ«πτ¿Γ∞, ΓÑíÑ τΓ« íδ óδπτ¿Γ∞, óß± Γᬿ «íΘÑ¡¿Ñ ¬πñá ½πτΦÑ τѼ ß¿ñÑΓ∞ ¿ Γπ»« τ¿ΓáΓ∞ ß½«óáα∞ ¿½¿ πτÑí¡¿¬, á?

  Å«¬á Olga!
  ... Ç Γδ ó«ß»«½∞º«óá½ß∩ »á¬ÑΓ«¼ FTN?
  --- GoldED+/W32 1.1.5-20020104
  * Origin: ûÑ¡á ßó«í«ñδ, óÑτ¡á∩ íñ¿Γѽ∞¡«ßΓ∞. (2:5012/2.399)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Friday, July 01, 2005 22:16:37
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  01 êε½ 05 00:08, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  Hy ó«Γ øΓ« «τÑ¡∞ ¼«ªÑΓ íδΓ∞... ;)
  ó«Γ!

  H« ΓyΓ »«σ½ÑΘÑ, τѼ ß ¼«¿¼ óá½∞¬«¼. ç¡áτ¿Γ í«½∞ΦÑ, τѼ »«½ú«ñá.

  ¡Ñ »½«σ«⌐ Σ¿½∞¼á¬ íδ½. ;)
  Çúááá, y ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞! :)
  %)))))))

  Åp¿σ«ñ¿ ¬á¬-¡¿Γ∞ »«ú½∩ñÑΓ∞.

  é«Γ øΓ« ΓѼá!
  ¡á óÑpÑó«τ¬y, »y߬á⌐ íá½ΓáÑΓß∩.

  ô ¼Ñ¡∩ Γá¼ Γ¿úpá, »«ñápÑ¡¡δ⌐ Σ¿¡áΓ«¼ í«½Γá½ß∩ pá¡∞ΦÑ... :)

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Julia Marozova on Friday, July 01, 2005 22:18:05
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  01 êε½ 05 00:09, Julia Marozova -> Olga Moskvicheva:

  é«Γ ó¿ñ¿Φ∞, ߬«½∞¬« y ¼Ñ¡∩ ΓÑp»Ñ¡¿∩! =)
  yΣ! á y ¼Ñ¡∩ ߬«½∞¬«!

  üÑíÑíÑ!

  /Orly/

  np: silence (Winamp is not active ;-)

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Olga Moskvicheva@2:5011/107.34 to Bashkirov Sergey on Saturday, July 02, 2005 17:03:26
  /Ladies and jentlemen, be obscene!/

  01 êε½ 05 09:28, Bashkirov Sergey -> Olga Moskvicheva:

  ¡Ñ »«¡páó¿Γß∩. àΘ± íδ ó ñpyú«⌐ ßΣÑpÑ ¡áú½«ßΓ¿ »«¡áípáΓ∞ß∩... %)
  ê¡ΓÑpÑß¡« ó ¬á¬«⌐??????????????????????????????????????????????? 8-)

  äá Γááá¬. :)

  èyñá ¬¿ñáΓ∞? :)
  BS-SC@mail.ru

  ü½¿¡! ô ¼Ñ¡∩ ß±ñ¡∩ (èÇè HàéÄéÉàƒ!) ºá¬«¡τ¿½¿ß∞ ñÑ¡∞ú¿ ¡á ßτÑΓy ºá ¿¡ÑΓ. Å«ßΓápáεß∞ »«ß¬«pÑÑ »«½«ª¿Γ∞.

  Há á¡ú½¿⌐߬«¼ ∩ »«¡∩½á... ¡Ñ¼Ñµ¬¿⌐ Γ«ªÑ óÑΘ∞, Γ«½∞¬« Ñú« ¡áñ«
  ¿ºyτ¿Γ∞... ΓѼ í«½ÑÑ, Ñß½¿ Γδ ú«ó«p¿Φ∞, τΓ« «¡ ½ÑúτÑ.
  Γδ óÑñ∞ ¡á ¡Ñ¼Ñµ¬«¼ »«¡∩½á, yªÑ σ«p«Φ«, Γᬠ¼«ªÑΓ íyñѼ
  »ÑpÑ»¿ßδóáΓ∞ß∩
  ¡á ¡Ñ¼Ñµ¬«ó, ¼¡Ñ τΓ« íδ ñ«yτ¿Γ∞, ΓÑíÑ τΓ« íδ óδyτ¿Γ∞, óß± Γᬿ «íΘÑ¡¿Ñ ¬yñá ½yτΦÑ τѼ ß¿ñÑΓ∞ ¿ Γy»« τ¿ΓáΓ∞ ß½«óáp∞ ¿½¿ yτÑí¡¿¬, á?

  HÑ ß¼«úy ∩! :)

  /Orly/

  np: Forsaken - David Draiman of disturbed

  ... Past the point of no return - no going back now:
  --- our passion-play has now, at last, begun...
  * Origin: Why is everything so fucking hard for me? (2:5011/107.34)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Saturday, July 02, 2005 22:18:24
  Åp¿óÑΓ Olga!

  01 êε½ 05 21:16, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  Hy ó«Γ øΓ« «τÑ¡∞ ¼«ªÑΓ íδΓ∞... ;)
  ó«Γ!
  H« ΓyΓ »«σ½ÑΘÑ, τѼ ß ¼«¿¼ óá½∞¬«¼. ç¡áτ¿Γ í«½∞ΦÑ, τѼ »«½ú«ñá.

  ¡Ñ Σá¬Γ, »p«ßΓ« Γδ ß ¡¿¼ ÑΘÑ ¡Ñ «τÑ¡∞ σ«p«Φ« º¡á¬«¼á.

  ¡Ñ »½«σ«⌐ Σ¿½∞¼á¬ íδ½. ;)
  Çúááá, y ¼Ñ¡∩ ÑßΓ∞! :)
  %)))))))
  Åp¿σ«ñ¿ ¬á¬-¡¿Γ∞ »«ú½∩ñÑΓ∞.

  »«ß½Ñ ñ¿»½«¼á.

  é«Γ øΓ« ΓѼá!
  ¡á óÑpÑó«τ¬y, »y߬á⌐ íá½ΓáÑΓß∩.
  ô ¼Ñ¡∩ Γá¼ Γ¿úpá, »«ñápÑ¡¡δ⌐ Σ¿¡áΓ«¼ í«½Γá½ß∩ pá¡∞ΦÑ... :)

  ñδ¬. =)

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)
 • From Julia Marozova@2:5011/107.79 to Olga Moskvicheva on Saturday, July 02, 2005 22:19:13
  Åp¿óÑΓ Olga!

  01 êε½ 05 21:18, Olga Moskvicheva -> Julia Marozova:

  é«Γ ó¿ñ¿Φ∞, ߬«½∞¬« y ¼Ñ¡∩ ΓÑp»Ñ¡¿∩! =)
  yΣ! á y ¼Ñ¡∩ ߬«½∞¬«!
  üÑíÑíÑ!

  ñáóá⌐ ¡Ñ íyñѼ yßΓpá¿óáΓ∞ ΓyΓ Γ«, τΓ« ó ¼δ½Ñ Γó«p¿Γß∩.

  Julia

  ... τѽ«óѬ τѽ«óѬy - 󫽬
  --- yª ½yτΦÑ íδΓ∞ ¡¿ ß ¬Ñ¼, τѼ ß ¬Ñ¼ »«»á½« íδΓ∞....
  * Origin: æ¼ÑpΓ∞ ñypá¬á¼!! »p¿ñ±Γß∩ »«óÑß¿Γ∞ß∩. :) (2:5011/107.79)